8 virkemidler for å redusere innkjøpskostnadene

Valg av innkjøpsvirkemidler er en sentral del av en helhetlig tilnærming til strategisk innkjøp, hvor det basert på kunnskap om markedet og egen innkjøpsdata tas faktabaserte beslutninger om hvordan best tilnærme seg en kategori.

Å jobbe kontinuerlig, systematisk og faktabasert med innkjøpskostnadene er avgjørende for en god - og forbedret - lønnsomhet.

Kartlegging av kostnadsdriverne

For å kunne implementere gode virkemidler, er det viktig å forstå hva som faktisk driver kostnadene. Følgende tilnærming kan være hensiktsmessig for å analysere kostnadsdriverne, der kostnadene er en tenkt funksjon av:

Aktivitetene vi gjør, produktiviteten vi utfører disse med, samt enhetskostnadene på varene og tjenestene som inngår i disse aktivitetene.

Kartlegging av kostnadsdriverne

Merk at virkemidlene, eller tiltakene, vil kunne påvirke flere av kostnadsdriverne, da det ikke er et naturlig skille mellom disse. Eksempelvis kan en forespørselsprosess bidra til lavere enhetspriser, samt standardisering av produkter f.eks. etter innspill fra leverandørmarkedet i prosessen.

Virkemidler for å redusere innkjøpskostnadene

De åtte virkemidlene deles typisk inn i to overordnede grupper; kommersielle og prosessuelle. Nedenfor har vi listet opp noen typiske kjennetegn, samt sentrale vurderingsmomenter, for de ulike virkemidlene.

1. Reforhandling

 • Fremforhandle bedre betingelser enn dagens avtalevilkår hos nåværende leverandører, med fokus på lavere priser
 • Vurdere avtaleforlengelse mot bedre prisbetingelser

Du kan lese mer om reforhandling som et strategisk virkemiddel her.

2. Forespørselsprosess (konkurransegjennomføring)

 • Konkurranseutsette nåværende og/eller fremtidig volum (RFx)
 • Kravspesifisering sammen med brukerne
 • Introdusere nye leverandører og utvide leverandørbase geografisk
 • Vurdere større bestillingsvolum, ulike leveringsbetingelser og kontraktslengde

3. Bundling

 • Bundle kontrakter: Sikre standardiserte avtalevilkår med samme leverandør på tvers av virksomheten
 • Bundle volum: Samle innkjøpsvolum hos én eller færre leverandører enn status quo, for eksempel innad i en innkjøpskategori

Du kan lese mer om hvordan bruke bundling til å redusere innkjøpskostnadene her.

8 virkemidler for å redusere innkjøpskostnadene

4. Forbedre spesifikasjoner

 • Standardisering av spesifikasjoner og artikler/produkter, eller tilpasning til industristandard
 • Skifte av materialer, råvarer og komponenter
 • Benytte leverandører aktivt i prosessen både med tanke på kompetanse og innspill
 • Vil ofte ha stor effekt på prisene, men er ikke alltid mulig å gjennomføre

5. Redusere forbruk

 • Evaluere om alt kjøp i virksomheten er nødvendig
 • Etablering og oppfølging av policyer / retningslinjer for å minimere overforbruk

6. Redefinere verdikjeden

 • Fjerne unødvendige mellomledd i verdikjeden som ikke skaper merverdi
 • Vurdere e-handelsløsninger og automatisering av innkjøp for å effektivisere prosessen
 • Effektivisere lagerstyringen

7. Insourcing / outsourcing (make or buy)

 • Analysere kostnadene ved insourcing mot eksternt kjøp
 • Analysere kostnadene ved outsourcing mot å gjøre dette internt

8. Etablere strategiske partnere

 • Integrering av verdikjeden med kritiske leverandører for å effektivisere og redusere innkjøpskostnadene
 • Inngå samarbeidsprosjekter med leverandørene for å identifisere vinn-vinn-situasjoner
 • Bundle volum med andre aktører

Du kan lese mer om etablering av strategiske partnere her.

Webinar: Innkjøp som katalysator for besparelser i krevende tider

2. Innsikt Innkjøpsvirkemidler Kostnadsreduksjon / besparelser Strategisk innkjøp

Gumpen Gruppen + Ignite Procurement = Sant Vi henter smart kapital for å vokse videre