Hvordan adressere strategiske innkjøpskategorier

For å definere hvilke innkjøpsvirkemidler som er mest relevant for ulike kategorier av innkjøp — benyttes ofte Kraljic-matrisen som hjelpemiddel. Kraljic-matrisen skiller innkjøpskategorier i fire ulike grupper basert på to dimensjoner; kompleksitet i leverandørmarkedet og betydning for selskapet. I dette innlegget ser vi nærmere på èn av disse gruppene — strategiske kategorier.

Strategiske kategorier

Strategiske kategorier er kanskje den mest utfordrende og viktigste gruppen sett fra et innkjøpsperspektiv. Innkjøpskategorier i denne gruppen tilsier et underliggende komplekst leverandørmarked, samtidig som betydningen av den spesifikke kategorien er høy for den enkelte virksomhet. I denne sammenheng er det interessant å vite hvordan man kan benytte ulike innkjøpsvirkemidler for å redusere kostnadene.

Kraljic-matrisen og strategiske kategorier

Valg av innkjøpsvirkemidler er en sentral del av en helhetlig tilnærming til strategisk innkjøp, hvor det basert på kunnskap om markedet og egen innkjøpsdata tas faktabaserte beslutninger om hvordan best tilnærme seg en kategori.

Skal du utarbeide en kategoristrategi, men er usikker på hvor du skal starte? Les våre seks enkle råd for å utarbeide en aksjonsbasert kategoristrategi.

Forbedre spesifikasjoner

Mye av tradisjonell innkjøpsteori handler om hvilke tiltak som kan gjennomføres for å flytte kategorien til venstre i Kraljic-matrisen. Dette handler ofte om standardisering av kravspesifikasjoner som vil bidra til økt konkurranse i leverandørmarkedet. Dette er et tiltak som vil ha ekstremt stor effekt på prisene man betaler for varene/tjenestene i den spesifikke kategorien, men som ikke alltid er mulig å gjennomføre.

Ulike strategiske innkjøpsvirkemidler

Etablere strategiske partnere

Det finnes flere tilfeller hvor det ikke er enkelt å endre spesifikasjonene for å få økt konkurranse. Årsaken kan eksempelvis være at man trenger en spesiell innsatsfaktor for å kunne utarbeide et produkt og at det kun finnes én tilbyder. En annen årsak kan være at leverandøren har spesiell kompetanse eller utstyr. I slike tilfeller kan man ofte få bedre resultater i kategorien av å jobbe i tett partnerskap med leverandøren — for sammen å finne frem til løsninger som reduserer totalkostnadene for begge parter. Dette er en fremgangsmåte som har blitt tatt mer i bruk den siste tiden, blant annet innen bygg- og anleggssektoren der strategiske samarbeidspartnere med unik kompetanse samarbeider for å få kostnadene ned i byggeprosjekter.

Template: Category strategy

For å lykkes med en slik strategi er det helt essensielt med gjensidig tillit, samt full åpenhet om hvilke elementer som driver kostnadene. Sammen vil man da kunne bryte seg ned i de viktigste kostnadsdriverne og se på hvordan disse kan reduseres for å få ned totalkostnaden. I tillegg er det viktig at partene setter av tid og ressurser for å bidra inn i prosjektet. For å sikre riktige insentiver er det viktig at realiserte gevinster fordeles jevnt mellom alle parter i prosjektgjennomføringen.

2. Innsikt Kategoristrategi Kategoristyring Strategisk innkjøp

Hvordan bruke bundling til å redusere innkjøpskostnadene EHF-konferansen 2019: Dagens teknologi muliggjør digitale anskaffelser