Hvordan bruke bundling til å redusere innkjøpskostnadene

Bundling er et viktig kommersielt virkemiddel for å redusere innkjøpskostnader. Kort fortalt innebærer bundling å sikre standardiserte avtalevilkår med samme leverandør på tvers av virksomheten, og samle innkjøpsvolum hos én eller færre leverandører enn status quo.

Beskrivelsen over vil trolig høres kjent ut for de fleste. Det er lett å tro at standardiserte avtalevilkår på tvers av virksomheten er en selvfølge — dette er likevel ikke alltid tilfellet.

Bundling av kjøpet - illustrasjon

Spend management løsning tydeliggjør mulighetene for bundling

For en av våre kunder ble det besluttet at det skulle iverksettes et omfattende effektiviserings- og forbedringsprogram, der innkjøp var en sentral del av programmet.

Vår spend management løsning for strategisk innkjøp ble benyttet til å få full oversikt over innkjøpsbasen, hvor det raskt kunne konstateres at selskapet hadde flere hundre aktive leverandører bare i løpet av det siste året. Innkjøpet var spredt over flere geografiske lokasjoner (avdelinger og regioner) og innkjøpskategorier.

I første del av prosjektet var hovedfokuset på utvalgte kategorier. For én av disse kategoriene benyttet kunden flere ulike leverandører, til tross for at produktene var relativt standardiserte på tvers av leverandørmarkedet.

Standardiserte avtalevilkår

Ved å analysere kjøpet på tvers av avdelingene, ble én av de større leverandørene identifisert som leverandør til flere av kundens avdelinger. Det var likevel store variasjoner på enhetsprisene (opp mot 50 % i enkelte tilfeller) som følge av at flere ulike avdelingsledere/brukere hadde fremforhandlet «lokale» avtaler uten å samkjøre prosessen, eller dele informasjonen internt. Etter et oppfølgingsmøte med leverandøren ble avtalevilkårene standardiserte på tvers av virksomheten hvilket resulterte i årlige besparelser på nærmere 20 % for kunden. Dette er en typisk utfordring i virksomheter med desentralisert innkjøpsansvar uten en overordnet oppfølging av innkjøpet.

Samle innkjøpsvolum

For innkjøpskategorien ble det ytterligere besluttet at antall aktive leverandører skulle reduseres for å forbedre konkurransesituasjonen. Produktene var relativt standardiserte på tvers av markedet og det var i dette tilfellet ikke behov for mer enn én prioritert leverandør. Ved å analysere og benchmarke enhetsprisene for tilsvarende produkter på tvers av dagens leverandørbase, ble en årlig estimert besparelse på nærmere 19 % skissert ved å samle kjøpet hos én av de eksisterende leverandørene. Trolig vil denne besparelsen bli høyere som følge av at en samordning av kjøpet vil kunne gi større innkjøpsmakt fremover og et styrket samarbeid med leverandøren.

Guide: Procurement measures

Fortsatt ikke overbevist om potensialet som ligger i bundling? Les mer om hvordan Statens innkjøpssenter benytter bundling som et virkemiddel til å redusere statlige innkjøpskostnader.

2. Innsikt 3. Caser Bundling Ignite Procurement Innkjøpsvirkemidler Strategisk innkjøp

Det investeres for lite i innkjøpsfunksjonen Hvordan adressere strategiske innkjøpskategorier