Innkjøp -  et uforløst potensial i ditt selskap?

Vår erfaring tilsier at mange virksomheter har et uforløst potensial innenfor innkjøp som kan hentes ut gjennom en tøffere satsing, samt en mer helhetlig og strategisk tilnærming.

Et selskaps kostnader kan overordnet deles i to kategorier; lønn og innkjøp. For de fleste virksomheter er innkjøp den klart største av disse to. En gjennomgang av regnskapene til alle norske virksomheter viser at innkjøpsrelaterte kostnader utgjør nærmere 80 % av de totale kostnadene. Trenden internasjonalt er at andelen øker som følge av et sterkere fokus på kjernevirksomheten — og dermed mer outsourcing.

Til tross for at innkjøp som regel utgjør majoriteten av kostnadene, er det bemerkelsesverdig hvor lite fokus innkjøp har i flere virksomheter, bemerker Sigbjørn Nome, CEO i Ignite Procurement.

Innkjøpskostnader for utvalgte norske bransjer

Innkjøp som katalysator for verdiskaping

Aktiv og tidlig deltagelse fra innkjøp, kombinert med en strukturert og analytisk anskaffelsesprosess, sikrer konkurransedyktige priser — og kan ofte gi besparelser i størrelsesordenen 20–30 %.

Når 80 % av kostnadene til norske virksomheter er innkjøpsrelaterte, sier det seg selv at verdien av innkjøp som en katalysator for å redusere kostnader er betydelig, fortsetter Nome. Besparelsene hentes ut raskt, og går rett på bunnlinjen!

I tillegg til direkte kostnadsbesparelser vil en god innkjøpsorganisasjon kunne skape ytterligere merverdier. Gjennom tett dialog med leverandørene, og forståelse av trender og innovasjoner i leverandørmarkedet, vil innkjøp kunne bidra til mer effektiv drift, samt akselerere endringer og innovasjon.

Sigbjørn Nome, CEO i Ignite Procurement

Kompetanse en nøkkelfaktor for å realisere potensialet

For å få ut potensialet som ligger i innkjøp kreves riktig kompetanse i innkjøpsorganisasjonen. En god innkjøpsorganisasjon må inneha sterk kompetanse innen flere områder, og tre områder er spesielt viktige.

  • Analytisk kompetanse blir stadig viktigere for å trekke ut, forstå og formidle innsikt fra store datamengder.
  • Relasjonelle ferdigheter er viktig for å sikre et godt samarbeid med leverandørene, også i etterkant av krevende forhandlinger.
  • I tillegg kreves strategisk og forretningsmessig forståelse for å kunne tilpasse innkjøpsstrategien til de ulike kategoriene, og forstå bedriftens behov.

Til tross for viktigheten av innkjøp, samt kravet til sterk og bred kompetanse — ser vi ofte en tendens til at innkjøp nedprioriteres til fordel for andre funksjoner som salg og markedsføring, sier Nome.

Flere bransjer i Norge — og andre land — vil i årene fremover stå foran store markedsendringer og tøffere global konkurranse. For å møte den nye hverdagen og sikre konkurransedyktigheten, må det satses mer på innkjøpsfunksjonen. Konsernledelsen har her et særlig ansvar for at innkjøp er på dagsordenen og at det investeres tilstrekkelig ressurser for å hente ut verdien som ligger i mer profesjonaliserte innkjøp. Det kan plutselig være for sent!

Webinar: Innkjøp som katalysator for besparelser i krevende tider

2. Innsikt Innkjøpsfunksjon Kompetanse Kostnadsreduksjon / besparelser Strategisk innkjøp

EHF-konferansen 2019: Dagens teknologi muliggjør digitale anskaffelser BundeBygg inngår avtale for bruk av vår løsning for strategisk innkjøp