Stortingsmelding om offentlige anskaffelser - smartere innkjøp

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser er lansert. Næringsministeren mener vi må bruke offentlige midler mer effektivt, og gjennom anskaffelser bidra til å løse samfunnsutfordringer vi står overfor.

Nærings- og fiskeridepartementet kom 10. april med en Stortingsmelding om offentlig anskaffelser. Meldingen bærer navnet  «Smartere innkjøp — effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser», og kan leses i sin helhet her.

Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, oppfordrer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fra lanseringen av stortingsmeldingen (foto: NFD).

Stortingsmeldingen tar opp mange viktige temaer og problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser — flere av disse like relevante mot private virksomheter. Regjeringen retter fokus mot fire spesielt viktige områder som vi ønsker å belyse nærmere.

1. Behov for profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen

Noen av dagens største utfordringer skyldes mangelfull styring og ledelse, samt manglende ressurser og kompetanse. Totalt er det om lag 3.000 offentlige oppdragsgivere i Norge.

Dagens innkjøpssystem er for fragmentert. Vi trenger mer kompetanse og mer profesjonalitet for å lykkes. De lederne som ikke skjønner og tar konsekvensen av hvilken nytte anskaffelser har for deres virksomhet, har ikke forstått hva ledelsesansvar er, sier Røe Isaksen.

Stortingsmeldingen er tydelig på at det ligger et stort potensial i å profesjonalisere innkjøpsfunksjonen hos offentlige virksomheter. Profesjonaliseringen må skje gjennom et forsterket ledelsesfokus, mer bruk av digitale verktøy og videreutvikling av kompetanse hos innkjøpsfunksjonen. Økt profesjonalisering i offentlige anskaffelser vil bidra til at offentlige midler blir brukt mest mulig effektivt. Samtidig trekkes det frem at en profesjonell innkjøpsfunksjon er et viktig virkemiddel for å unngå korrupsjon, sikre innovasjon og at viktige samfunnshensyn — som miljø, læringsplasser og sosialt ansvar — blir ivaretatt.

Basert på vår erfaring som konsulenter innenfor innkjøpsområdet, og på tvers av flere bransjer, deler vi synet om at det investeres for lite i innkjøp når det gjelder kompetanse, kapasitet og verktøy. Vi mener innkjøp som fagfelt fortjener en høyere status og prioritering med bakgrunn i i) hvor stor andel av kostnadene som er innkjøpsrelaterte og ii) hvor mye en profesjonell innkjøpsfunksjon kan bidra med for å oppnå virksomhetens overordnede mål. Les mer om  våre erfaringer og observasjoner knyttet til innkjøp her.

2. En heldigitalisert anskaffelsesprosess innen 2024

Alle offentlige virksomheter skal innen utgangen av 2024 bruke digitale verktøy gjennom hele anskaffelsesprosessen, fortsetter Røe Isaksen.

I stortingsmeldingen fremheves det at digitalisering av anskaffelsesprosessen kan bidra til betydelige produktivitetsforbedringer og en mer effektiv ressursbruk, samt legge til rette for bedre og mer nyttig styringsinformasjon. Regjeringen har allerede igangsatt et arbeid mot målet om en heldigitalisert anskaffelsesprosess. Arbeidet utføres primært i Difi, gjennom «Program for digitale anskaffelser».

Fra vårt perspektiv er det utelukkende positivt at det offentlige nå retter søkelys på digitalisering av innkjøp. Sammenlignet med en del private virksomheter, har det offentlige trolig kommet lenger når det gjelder bruken av digitale løsninger rettet mot innkjøp — iallefall på utvalgte områder. Offentlige virksomheter, så vel som private, har likevel en lang vei igjen å gå!

Eksempelvis benytter knapt 30 % av offentlige virksomheter digitale verktøy til analyser — en kritisk forutsetning for god oppfølging, kategoristyring og strategiarbeid.

Bruk av digitale verktøy i offentlige anskaffelser. Kilde: EHF-konferansen 2019, Difi

3. Potensial for å utnytte innkjøpsdata til å ta bedre beslutninger

Bedre statistikk og tallgrunnlag er avgjørende for å oppnå effektivisering av offentlige innkjøp, og i dag vet vi rett og slett for lite om hva som kjøpes inn av hvem, og virksomheten trenger bedre tallgrunnlag for å kunne styre innkjøpene på en god måte, poengterer Røe Isaksen.

Difis modenhetsundersøkelse viser at kun 18 prosent av offentlige virksomheter har utarbeidet måleindikatorer for oppfølging av innkjøpsvirksomheten. Samtidig får Norge null poeng i The Global Open Index 20162017 i kategorien «tilgang til data om offentlige utgifter» som følge av at innkjøpsdata er lite tilgjengelig. Disse to undersøkelsene illustrerer hvilket enormt forbedringspotensial som ligger i å bruke data til å ta bedre styringsbeslutninger, samtidig som man sikrer tillit i befolkningen til at offentlige midler blir brukt mest mulig effektivt.

4. Mulighet for mer samordning av offentlig innkjøp

Samordning kan bidra til å styrke kompetansen og gi mindre oppdragsgivere tilgang til sterke fagmiljøer når dette er nødvendig, sier Røe Isaksen.

Et av tiltakene som foreslås for å sikre nødvendig kompetanseheving, er mer samarbeid og samordning av innkjøp. Potensialet for forbedringer er minst like stort i kommunal som i statlig sektor — behovet er likevel særlig stort i kommunal sektor.

Vi tror det ligger et betydelig potensial i å samordne offentlige innkjøp. Statens innkjøpssenter har allerede vist hvilket potensial som kan realiseres ved samordning og gjennomføring av profesjonelle innkjøpsprosesser for statlige innkjøp.

Et viktig steg på veien mot samordning er å styrke transparensen og dele erfaringer. Mens B2C-markedet blir mer og mer transparent gjennom tjenester som Google Shopping og Prisjakt, henger B2B-markedet fortsatt etter. Vi i Ignite ønsker å bidra til å øke denne transparensen. Eksempelvis har vi, sammen med OBOS, utviklet en løsning som gir OBOS forvaltede boligselskaper mulighet til å dele kunnskap og kompetanse på tvers av selskapene. Alle boligselskapene har mulighet til å søke opp og evaluere leverandører, legge til kontrakter, analysere innkjøpene og snart mulighet for benchmarking på tvers. En tilsvarende løsning for kommuner (og fylkeskommuner), vil kunne bidra til at kommunal sektor får mer igjen for hver krone i begrensede budsjetter.

Ignite Procurement

1. Nyheter Digitalisering Innkjøpsfunksjon Offentlige anskaffelser Regelverk Strategisk innkjøp

30 MNOK i årlige besparelser for OBOS forvaltede boligselskaper Det investeres for lite i innkjøpsfunksjonen